Algemene Voorwaarden

1.    Uitleg gebruikte definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, ofwel www.verwende-apen.nl
2.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
4.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5.    Dag: kalenderdag;
6.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

2.    Identiteit van de verkoper
Het hoofdkantoor van www.verwende-apen.nl is gevestigd aan de Postelstraat 23b, 5711 EM Someren. We staan ingeschreven bij de KvK onder nummer 55186793 en het BTW-nummer is NL851599916B01.

Voor meer informatie kunt u per mail contact met ons opnemen via het email-adres info@verwende-apen.nl

3.    Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en consument. Indien op bepaalde aanbiedingen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn zal de verkoper deze schriftelijk aan de consument toedoen.

4.    Het aanbod en de aanvaarding van de bestelling
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

5.    De overeenkomst
1.    De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

6.    Levering
Alle genoemde leveringskosten gelden uitsluitend voor levering binnen Nederland en Belgie. Voor levering aan andere landen gelden de werkelijke tarieven. Voor deze extra kosten ontvangt u altijd een extra factuur achteraf.

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als richtlijn gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In sommige gevallen worden producten rechtstreeks via fabriek of groothandel geleverd, dit wordt bij aankoop vermeld.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Verzendkosten
Wanneer u voor meer dan € 75,00 bestelt, is de verzending binnen Nederland en Belgie helemaal gratis! Voor bestellingen van minder dan € 50,00 betaalt u slechts €3,95 verzendkosten. En past het pakketje in de brievenbus dan rekenen we binnen Nederland zelfs maar € 2,95 verzendkosten. Naar Belgie toe verzenden we enkel pakketten en komt de prijs dus op € 4,95.

Voor verzending buiten Nederland, maar binnen de EU (Frankrijk en Duitsland) rekenen we €5,00 extra voor pakketten en €2,50 voor brievenbuspost. Deze kosten worden automatisch toegevoegd wanneer het afleveradres zich in een van de betreffende landen bevind.

De meubels kunnen worden opgehaald in onze winkel in Someren, of we versturen het rechtreeks naar U. De kosten hiervan bedraagt €50,00 in Nederland en vanaf €750,00 leveren we gratis. Helaas is het niet mogelijk om in het buitenlamd te leveren. 

7.    Betaling
1.    Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voor uitlevering van de producten, met uitzondering van verzending onder rembours.
2.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.

8.    Eigendomsvoorbehoud  
Eventueel geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de consument.

9.    Herroepingsrecht bij levering van producten
1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende  14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2.    Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De procedure en het retourformulier zijn te vinden op de website van www.verwende-apen.nl onder het hoofdstuk ‘Hoe te bestellen’.
3. Behang wordt altijd speciaal voor u besteld. Omdat we hier te maken hebben met kleurnummers kunnen deze niet retour gezonden worden.
4. Meubels welke door een transporteur bezorgd worden kunnen enkel retour in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking via diezelfde transporteur. Of anders in overleg met Verwende apen.  


10.    Kosten  in geval van herroeping
1.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van verzending voor zijn rekening.
2.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

11.    Uitsluiting herroepingsrecht
1.    Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de verkoper alleen worden uitgesloten indiende verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 a)    die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 b)    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 c)    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

12.    Conformiteit en Garantie
1.    De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.    Een door de verkoper, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de verkoper kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

13.  Acties en Kortingen 
1. Wanneer wij toonzaalmodellen aanbieden is de prijs altijd gebasseerd op ophalen&betalen. Wanneer u deze (enkel post -en pakket leveringen) toch thuis bezorgd wil hebben dan kunnen deze later niet meer retour worden gestuurd. 
2. Eventuele algemene kortinsgacties gelden niet nog extra over toonzaalmodellen.  
3. Acties kunnen niet worden gecombineerd. Er kan slechts 1 actie per artikel worden berekend. 
4. Acties gelden enkel in de aangegeven kortingsperiode. Het moment van aankoop bepaald de prijs. Ook wanneer het artikel dus eerder is gekocht, maar later wordt geleverd geldt de actie niet. Verzendkosten:
Envelop: NL € 2,95
 
Pakket: NL+BE € 3,95
Vanaf € 50,00 gratis
Vracht: NL € 25,00
 
Nieuwsbrief ontvangen?
×